Scroll down for English

Privacyverklaring

All You Need is Cat Love respecteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

De huidige versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van de website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.


Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 • Website (hierna ook “de website”): All You Need is Cat Love
 • Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): All You Need is Cat
  Love, gevestigd te Soesterberg , KVK-nummer: 32145527.

  Artikel 2 – Toegang tot de website
  De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

  Artikel 3 – De content van de website
  Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

  Artikel 4 – Het beheer van de website
  Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
  de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

  Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
  De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

  De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
  vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
  De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
  Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle
  schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

  Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
  Uw gegevens worden verzameld door All You Need is Cat Love en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
  als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor
  het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

  Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
  Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar
  te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@allyouneediscatlove.nl
  Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.
  Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

  Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
  In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een
  uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
  Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

  Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
  U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@allyouneediscatlove.nl .
  Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

  Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
  De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

  Artikel 11 – Cookies
  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
  Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie
  over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en
  informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie
  onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
  Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
 • Geen overige cookies
  Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke of derden op uw apparatuur
  worden geïnstalleerd.
  Voor meer informatie over het gebruik, beheer en de verwijdering van cookies, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen.

  Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
  Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

  Artikel 13 – Toepasselijk recht
  Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is
  exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke
  uitzondering van toepassing is.

  Artikel 14 – Contact
  Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Tanja Zieverink,
  info@allyouneediscatlove.nl .

  Artikel 15 – Toeschrijving
  Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

Privacy Policy

All You Need is Cat Love respects the privacy of its website visitors, in particular their rights regarding the automatic processing of personal data. We have therefore formulated and implemented a policy on complete transparency with our customers regarding the processing of personal data, its purpose(s) and the possibilities to exercise your legal rights in the best possible way.
If you require any additional information about the protection of personal data, please visit the website of the Dutch Data Protection Authority.
Until you accept the use of cookies and other tracking devices, we will not place any non-anonymised analytical cookies and/ or tracking cookies on your computer, mobile phone or tablet.
With the continued visit of this website you accept these terms of use and you accept the use of cookies and other tracking systems, unless we have provided for another method of accepting cookies on our website. If you want to refuse the use of these cookies, please click the following link: www.allyouneediscatlove.com.
The current available version of this privacy policy is the only version that applies while visiting our website until a new version replaces the current version.

Article 1 – Definitions

 • Website (hereinafter: “Website”) www.allyouneediscatlove.com.
 • Party responsible for processing personal data (hereinafter: “the controller”): All You Need is Cat Love, established at , Soesterberg, The Netherlands, Chamber of Commerce number: 32145527.

Article 2 – Access to the website
Access to and use of the website are strictly personal. You will refrain from using the data and information of this website for your own commercial, political or advertising purposes, as well as for any commercial offers, in particular unsolicited electronic offers.

Article 3 – Website content
All brands, images, texts, comments, illustrations (animated) images, video images, sounds and all the technical applications that can be used to operate this website and more generally all the components used on this website, are protected by the laws on intellectual property. Any reproduction, repetition, use or modification, by any means whatsoever, of all or just part of it, including technical applications, without the prior written permission of the controller, is strictly prohibited. The fact that the controller may not take immediate action against any infringement, cannot be considered as a tacit consent, nor of a waiver of any right to prosecute the infringing party.

Article 4 – Management of the website
For the purpose of proper management of the site, the controller may at any time:
– suspend, interrupt, reduce or decline the access to the website for a particular category of visitors
– delete all information that may disrupt the functioning of the website or conflicts with national or international laws or is contrary to internet etiquette
– make the website temporarily unavailable in order to perform update

Article 5 – Responsibilities
The controller is not liable for any failure, disturbances, difficulties or interruptions in the functioning of the website, causing the (temporary) inaccessibility of the website or of any of its functionalities. You, yourself, are responsible for the way you seek connection to our website. You need to take all appropriate steps to protect your equipment and data against hazards such as virus attacks on the Internet. Furthermore, you are responsible for which websites youvisit and what information you seek.

The controller is not liable for any legal proceedings taken against you:
– because of the use of the website or services accessible via the Internet
– for violating the terms of this privacy policy

The controller is not liable for any damages that incur to you or third parties or your equipment, as a result of your connection to or use of the website and you will refrain from any subsequent (legal) action against the controller.
If the controller is involved in a dispute because of your (ab)use of this website, he is entitled to (re)claim all subsequent damages from you.

Article 6 – Collection of data
– Your personal data will be collected by All You Need is Cat Love and (an) external processor(s) .
– Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’).
– An identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.
– The personal data that are collected on the website are used mainly by the controller in order to maintain a (commercial) relationship with you and if applicable in order to process your orders. They are recorded in an (electronic) register.

Article 7 – Your rights regarding information
Pursuant to Article 13 paragraph 2 sub b GDPR each data subject has the right to information on and access to, and rectification, erasure and restriction of processing of his personal data, as well as the right to object to the processing and the right to data portability.
You can exercise these rights by contacting us at info@allyouneediscatlove.nl.
Each request must be accompanied by a copy of a valid ID, on which you put your signature and state the address where we can contact you.
Within one month of the submitted request, you will receive an answer from us.
Depending on the complexity and the number of the requests this period may be extended to two months.

Article 8 – Legal obligations
In case of infringement of any law or regulation, of which a visitor is suspected and for which the authorities require the personal data collected by the controller, they will be provided to them after an explicit and reasoned request of those authorities, after which these personal data do not fall anymore under the protection of the provisions of this
Privacy policy.
If any information is necessary in order to obtain access to certain features of the website, the controller will indicate the mandatory nature of this information when requesting these data.

Article 9 – Collected data and commercial offers
You may receive commercial offers from the controller. If you do not wish to receive them (anymore), please send us an email to the following address: info@allyouneediscatlove.nl.
Your personal data will not be used by our partners for commercial purposes.
If you encounter any personal data from other data subjects while visiting our website, you are to refrain from collection, any unauthorized use or any other act that constitutes an infringement of the privacy of the data subject(s) in question. The controller is not responsible in these circumstances.

Article 10 – Data retention
The collected data are used and retained for the duration determined by law

Article 11 – Cookies
A cookie is a small text file placed on the hard drive of your electronic device upon visiting our website. A cookie contains data so you can be recognized as a visitor when you are visiting our website. It enables us to adjust to your needs and it facilitates you to log in on our website. When you visit our website, we inform you about the use of cookies. By continuing to use our website you accept its use, unless we ask permission by other means. Your consentis valid for a period of thirteen months.
We use the following types of cookies on our website:

 • Functional cookies: like session and login cookies to collect session and login information.
 • Anonymised Analytic cookies: to obtain information regarding the visits to our website, like numbers of visitors,
  popular pages and topics. In this way we can adjust our communication and information to the needs of our visitors.
  We cannot see who visits our sites or from which personal device the visit has taken place.
 • Non-anonymised Analytic cookies: to obtain information regarding the visits to our website, like the number of
  visitors, popular pages and topics. In this way we can adjust our communication and information to the needs of our
  visitors.

  Specifically, we use the following cookies on our website:
  Anonymised Google Analytics (analytical cookie)

  When you visit our website, cookies from the controller and / or third parties may be installed on your equipment.
  For more information about using, managing and deleting cookies for each electronic device, we invite you to consult the following link .

  Article 12 – Imagery and products offered
  You cannot derive any rights from the imagery that accompanies any offered product on our website.

  Article 13 – Applicable Law
  These conditions are governed by Dutch law. The court in the district where the controller has its place of business has the sole jurisdiction if any dispute regarding these conditions may arise, save when a legal exception applies.

  Article 14 – Contact
  For questions, product information or information about the website itself, please contact: Tanja Zieverink, info@allyouneediscatlove.nl.

  Artikel 15 – Attribution
  This privacy statement was created using a document from Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).